УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРО – ЮЖНОАФРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА

Приет на общо събрание на учредителите

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Сдружение „БЪЛГАРО – ЮЖНОАФРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”, наричано по-нататък за краткост Сдружението, е юридическо лице, сдружение, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 2. Сдружението е независимо от държавни и административни органи и политически партии и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав.

Член 3. Отношенията между членовете на Сдружението се изграждат въз основа на доброволност и равенство в правата и задълженията.

Член 4. Сдружението има печат с надпис на името и седалището му.

Член 5. Всяко писмено изявление от името на Сдружението съдържа неговото наименование, седалище и адрес на управление, данни за съдебната регистрацията и БУЛСТАТ номер.

Член 6. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Член 8. „БЪЛГАРО – ЮЖНОАФРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА” се определя като сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

III. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК

Член 9. Наименованието на Сдружението е „БЪЛГАРО – ЮЖНОАФРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”. Наименованието на Сдружението се изписва на английски език по следния начин:  „BULGARIAN SOUTH AFRICAN CHAMBER OF COMMERCE”.

Член 10. Сдружението е със седалище и адрес на управление град Варна ул.”Кавала”№ 14, ап. 10.

Член 11. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

IV. ЦЕЛИ  

Член 12. Сдружението се създава, за да отстоява демократичните принципи  в развитието на България и осъществява своята дейност въз основа на обединените усилия на своите членове за постигане на следната основна цел: Насърчаване на икономическите отношения между Репулика България и Република Южна Африка

Член 13. Сдружението реализира целите си чрез инициативи, проекти, мероприятия  и други средства, позволени от закона.

Член 14. Дейността на Сдружението по постигане на неговите цели не може да бъде обвързана с политически цели, ангажиращи Сдружението в предизборни кампании или във воденето на пропаганда и агитация в полза на политически партии и формации.

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


Член 15.  Сдружението постига своите цели само с демократични и непротиворечащи на закона средства. В своята дейност то не се влияе от политически, етнически партии и движения, от расова дискриминация и незачитане равенството между половете.

Член 16. За постигане на своите цели Сдружението си поставя за задача да организира семинари, обучения, издаване на информационни и научни материали, учебни пособия, информационни  и медийни кампании.
   
VI. ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Член 17. На основание Чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от ЗЮЛНЦ Сдружението има следния предмет на стопанска дейност, а именно: организиране на срещи, семинари и обучения на членовете си и на лицата, свързани с дейността на Сдружението; издателска и разпространителска дейност; консултантска дейност; предоставяне на информация, посредничество при осъществяване на контакти, организиране на бизнес пътувания, изложения и панаири, рекламна дейност и връзки с обществеността; провеждане на образователни курсове; клубна дейност, разработване и управление на проекти, както и други дейности, незабранени от закон.

VII. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Член 18. Членуването в Сдружението е доброволно.

Член 19. Членовете на Сдружението  не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

Член 20. Членове на Сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица, български и чуждестранни, които приемат правилата, регламентирани от настоящия устав, и работят за изпълнението на целите на Сдружението.

Член 21. Нови членове на Сдружението се приемат с предварителна писмена молба до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати с устава на Сдружението и приемат да работят за изпълнението на целите.

Член 22. В седемдневен срок от постъпването на молбата Управителният съвет е длъжен да даде мотивиран писмен отговор по нея. В случай на положителен отговор по молбата, членството възниква от датата на произнасянето на Управителния съвет.

Член 23. При отказ на Управителния съвет да приеме даден кандидат-член, в седемдневен срок, същият може да го обжалва пред Общото събрание. Общото събрание се произнася по жалбата на първото си заседание. Решението на Общото събрание е окончателно.

Член 24. Членовете на Сдружението имат следните права: да участват в Общото събрание; да се информират и да участват в цялостната дейност на Сдружението, да внасят за разглеждане идеи и предложения; да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението; да избират и да бъдат избирани в органите на Сдружението; да напуснат Сдружението.

Член 25. Членовете на Сдружението имат следните задължения:  да участват активно в реализирането на неговите цели; да спазват устава и да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет; да информират ръководните органи за дейността си в качеството си на членове на Сдружението; да не извършват действия или да бездействат в противоречие с целите на Сдружението и да не го злепоставят;

Член 26. Членството се прекратява:с едностранно волеизявление до Сдружението; със смъртта или поставянето под пълно запрещение; с изключване; с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението; при отпадане.

Член 27. Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

Член 28. Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

VIII. ОРГАНИ, УСТРОЙСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 29. Органите на управление на Асоциацията са:

•    Общо събрание (ОС)
•    Управителен съвет (УС)

Член 30. Сдружението се представлява от Председателя на УС.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 31. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. То се състои от всички членове на Сдружението.

Член 32. Заседанията на ОС са редовни и извънредни.

Член 33. Редовно ОС се свиква един път годишно.

Член 34. Правомощия на ОС: изменя и допълва устава; приема други вътрешни актове; избира и освобождава членовете на УС; приема и изключва членове; взема решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за участие в други организации; взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; приема бюджета на Сдружението; взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; приема отчета за дейността на УС; отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; взема и други решения, предвидени в устава.

Член 35. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.

Член 36. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Член 37. Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 38. Споровете по Чл. 36 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 39. ОС се свиква от УС - по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението, в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.  Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Член 40. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

Член 41. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Член 42. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.  При липса на кворум събранието се отлага с един ден/ един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Член 43.  Всеки член на ОС има право на един глас.

Член 44. Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Член 45. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Член 46. Решенията на ОС се вземат с обикновенно мнозинство от присъстващите (50% + един глас).

Член 47. Решения за изменение и допълнение на устава, както и за преобразуване или прекратяване на Асоциацията, се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 48. УС е постояннодействащ колективен изпълнителен орган на Сдружението, който организира и ръководи цялостната дейност в периода между заесданията на ОС. 

Член 49.  УС се състои от три или повече лица – членове на Сдружението. Юридическите лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на Сдружението.

Член 50. Членовете на УС се избират за срок от 5 години.

Член 51. УС избира от своя състав председател, който представлява Сдружението.   

Член 52.  УС има следните правомощия: избира и освобождава Председателя на УС, определя обема на представителната власт на отделните  членове на Сдружението; осигурява изпълнението на решенията на ОС; разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава; подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението; определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението; определя адреса на Сдружението; подготвя и свиква заседания на ОС; взема решения за стопанската дейност на Сдружението; определя размера на възнаграждението на членовете на УС и на работещите лица по трудов договор в Сдружението; взима решение за административната структура и щата на Сдружението; взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган; взема решения по въпросите, които са включени за решаване от УС съгласно устава.

Член 53. Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му.  Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.  При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

Член 54. УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Член 55. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.     

Член 56. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Член 57. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Член 58. Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 60. Сдружението се представлява от Председателя на УС, които изразява волята на УС и го предсавлята пред всички юридически и физически лица в сртаната и чужбина

Член 61. Председателят подписва всички документи относно дейността на Сдружението и съхранява печата на Сдружението.

Член 62. Председателят отчита дейността на УС пред ОС.

Член 63.  Председателят изготвя годишния доклад по чл. 40, ал.2 на ЗЮЛНЦ и го докладва на УС.

Член 64. Председателят се избира за срок от пет години.

IX. ФИНАСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО


Член 65. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, стопанска дейност, предвидена в настоящия устав, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Член 67. По решение на ОС членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на УС. В решението си УС определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от членовете на УС.

Член 68. Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем или с договор за ползване.

Член 69. Сдружението в лицето на УС може да получава дарения, целево безвъзмездно финансиране от донорски организации, от други физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
   
X. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 70. Ежегодно до края на месец март УС съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността.

Член 71. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Член 72. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от ОС. Когато ОС не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.

Член 73. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от УС, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно ОС.

Член 74. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Член 75. Сдружението не разпределя печалба.

Член 76. На заседанията на ОС и на УС се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на УС могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Член 77. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 78. Сдружението се прекратява: по решение на ОС; при обявяването му в несъстоятелност; с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Член 79. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.

Член 80. Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация, осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

Член 81. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя, с решение та ОС взето заедно с решението за ликвидация, на сродна организация с близки цели или на общината по седалището на Сдружението.

Член 82. Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

XII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 83. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 84. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на учредителите на Сдружение „БЪЛГАРО – ЮЖНОАФРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”, състояло се на ……………...2009г. в гр.Варна.

Реклама

Акцент

Летен празник на Южна Африка 2010

30.06.2010 По повод финалите на Световното първенство по футбол ЮАР 2010 Българо-Южноафриканска търговска камара съвместно с Посолство на Южна Африка в България организира Летен Празник на Южна Африка - Прочети ...

Вход

 

Членове

Инжстройинженеринг ЕООД
Строителство
www.ingstroyvarna.com
Трансстрой ЕООД
Строителство
www.transstroy-varna.bg
Екструд ООД
Проектиране, 3D визуализации
www.extrude.biz